Výchova a vzdělávání


Školní vzdělávací program MŠ Květná

"Velký je svět, chci ho poznat hned"

 


Provoz a rámcový režim dne v mateřské škole

Provoz MŠ je od 6,30 - 17,00 hod.


Pevně stanovená doba je v režimu dne stanovena pouze pro dobu jídla, pobytu venku a odpoledního odpočinku. Ostatní doba je věnována plnění vzdělávacího programu ve třídách v rámci integrovaného vzdělávání s důrazem na prioritní význam spontánních her.

Nejvhodnější doba pro odchod v poledne je od 12,15 - 12,30 hod., odpoledne od 14,30 - 15,30 hod. Odpoledne se děti rozcházejí ze svých tříd, určené třídy jsou uvolněny pro taneční kroužek a výuku angličtiny. V 17,00 hod. se mateřská škola uzamyká.

Režim dne

6,30 -   7,30 hod. - doba dospávající a odpočinková, klidový či relaxující režim

7,30 -   8,30 hod. - volná, spontánní hra, individuální a skupinové činnosti

8,30 -   9,15 hod. - průběžná přesnídávka, didakticky zacílené činnosti,  zájmové a nadstandardní aktivity, projekty ad.

9,15 -   9,45 hod. - příprava na pobyt venku

9,45 - 11,45 hod. - pobyt venku, herní činnosti na zahradě mš, vycházky do okolí biokoridoru Hloučela, ekologické aktivity v rámci ekocentra Iris

11,45 - 12,10 hod. - oběd, hygiena, sebeobslužné činnosti dětí

12,15 - 14,00 hod. - čas vytyčený na pohádku, spánek nebo klidové činnosti, individuální práce s dětmi, jazykové chvilky, grafomotorická cvičení

14,15 - 14,30 hod. - odpolední svačina, samostatné oblékání, hygiena, sebeobsluha

14,30 - 17,00 hod. - odpolední zájmové aktivity, volná hra, kroužek hravé jógy, spontánní hry, ind. práce s dětmi