Projekty

Plakát šablony III MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34

 

ŠABLONY III

 

Projekt „Společenství praxe“ (kterého se naše škola zúčastní)

Naše mateřská škola je zapojena (prostřednictvím vedoucí učitelky školy) do projektu, na kterém participují akademičtí pracovníci pedagogických fakult vysokých škol v ČR, ředitelé, pedagogičtí odborníci z praxe, studenti, popř. další přizvaní. Název projektu "Společenství praxe pro zvýšení kvality vzdělávání dětí, žáků, rozvoj klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností", zcela vysvětluje, k čemu jeho realizace bude sloužit. Ke zvyšování kvality vzdělávání prostřednictvím ověřování nových, metod a forem práce; v předškolním vzdělávání zvyšování kvality v oblastech předčtenářské a předmatematické gramotnosti PMG. Naše MŠ se bude spolupodílet na projektování v oblasti rozvoje PMG dětí, bude připravovat nové pomůcky, realizovat s dětmi nové metody a přístupy prožitkového integrovaného vzdělávání, sbírat zkušenosti a předávat je do centra dění - na PF UK v Praze. Výstupem spolupráce teorie a praxe bude nový praktický metodický materiál pro mateřské školy v daných oblastech. 

 

Zapojení školy do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu vzdělávání

Naše mateřská škola, v rámci projektu OPVVV - podpora škol formou projektů, realizuje projekt s názvem " Rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí v MŠ ". Na dvouletý projekt škola obdržela dotaci ve výši 965 500,- Kč. Finance budou na podporu oblastí, které si škola vybrala - a to na: Vzdělávání pedagogických pracovníků v MŠ v oblasti matematické a čtenářské pregramotnosti, Inkluze, Integrace dvouletých dětí do dětského kolektivu (chůva), Specifika práce s dvouletými dětmi v MŠ, Prevence logopedických vad a komunikačních problémů u dětí, Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči. Na jednotlivé moduly jsou přihlášeny vybrané učitelky, pro rodiče pak budeme připravovat zajímavá témata vztahující se k dětem předškolního věku. Cílem našeho projektu je zvýšit profesní znalosti a dovednosti učitelek naší mateřské školy a provádět osvětu mezi rodiči.

 

 ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

MŠ v této oblasti spolupracuje s organizacemi

-  IRIS Prostějov – ekologické sdružení se zaměřením na výukové programy MŠ

-  FCC  - firma zabývající se nakládáním s odpady a poskytováním komunálních služeb – soutěž ve sběru starého papíru 

 

Odkazy k projektu:  

FCC ... www.asa-cz-cz                                                                    

IRIS ... www.iris.cz                                          

      

 

 

.