Projekty

Projekt „Společenství praxe“ (kterého se naše škola zúčastní)

Naše mateřská škola je zapojena (prostřednictvím vedoucí učitelky školy) do projektu, na kterém participují akademičtí pracovníci pedagogických fakult vysokých škol v ČR, ředitelé, pedagogičtí odborníci z praxe, studenti, popř. další přizvaní. Název projektu "Společenství praxe pro zvýšení kvality vzdělávání dětí, žáků, rozvoj klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností", zcela vysvětluje, k čemu jeho realizace bude sloužit. Ke zvyšování kvality vzdělávání prostřednictvím ověřování nových, metod a forem práce; v předškolním vzdělávání zvyšování kvality v oblastech předčtenářské a předmatematické gramotnosti PMG. Naše MŠ se bude spolupodílet na projektování v oblasti rozvoje PMG dětí, bude připravovat nové pomůcky, realizovat s dětmi nové metody a přístupy prožitkového integrovaného vzdělávání, sbírat zkušenosti a předávat je do centra dění - na PF UK v Praze. Výstupem spolupráce teorie a praxe bude nový praktický metodický materiál pro mateřské školy v daných oblastech. 

 

Zapojení školy do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu vzdělávání

Naše mateřská škola, v rámci projektu OPVVV - podpora škol formou projektů, realizuje projekt s názvem " Rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí v MŠ ". Na dvouletý projekt škola obdržela dotaci ve výši 965 500,- Kč. Finance budou na podporu oblastí, které si škola vybrala - a to na: Vzdělávání pedagogických pracovníků v MŠ v oblasti matematické a čtenářské pregramotnosti, Inkluze, Integrace dvouletých dětí do dětského kolektivu (chůva), Specifika práce s dvouletými dětmi v MŠ, Prevence logopedických vad a komunikačních problémů u dětí, Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči. Na jednotlivé moduly jsou přihlášeny vybrané učitelky, pro rodiče pak budeme připravovat zajímavá témata vztahující se k dětem předškolního věku. Cílem našeho projektu je zvýšit profesní znalosti a dovednosti učitelek naší mateřské školy a provádět osvětu mezi rodiči.

 

 ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

MŠ v této oblasti spolupracuje s organizacemi

-  IRIS Prostějov – ekologické sdružení se zaměřením na výukové programy MŠ

-  FCC  - firma zabývající se nakládáním s odpady a poskytováním komunálních služeb – soutěž ve sběru starého papíru 

 

Odkazy k projektu:  

FCC ... www.asa-cz-cz                                                                    

IRIS ... www.iris.cz                                          

      

 

 

.