Projekty

Projekt „Společenství praxe“ (kterého se naše škola zúčastní)

Naše mateřská škola je zapojena (prostřednictvím vedoucí učitelky školy) do projektu, na kterém participují akademičtí pracovníci pedagogických fakult vysokých škol v ČR, ředitelé, pedagogičtí odborníci z praxe, studenti, popř. další přizvaní. Název projektu "Společenství praxe pro zvýšení kvality vzdělávání dětí, žáků, rozvoj klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností", zcela vysvětluje, k čemu jeho realizace bude sloužit. Ke zvyšování kvality vzdělávání prostřednictvím ověřování nových, metod a forem práce; v předškolním vzdělávání zvyšování kvality v oblastech předčtenářské a předmatematické gramotnosti PMG. Naše MŠ se bude spolupodílet na projektování v oblasti rozvoje PMG dětí, bude připravovat nové pomůcky, realizovat s dětmi nové metody a přístupy prožitkového integrovaného vzdělávání, sbírat zkušenosti a předávat je do centra dění - na PF UK v Praze. Výstupem spolupráce teorie a praxe bude nový praktický metodický materiál pro mateřské školy v daných oblastech. 

 

Zapojení školy do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu vzdělávání

Naše mateřská škola, v rámci projektu OPVVV - podpora škol formou projektů, realizuje projekt s názvem " Rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí v MŠ ". Na dvouletý projekt škola obdržela dotaci ve výši 965 500,- Kč. Finance budou na podporu oblastí, které si škola vybrala - a to na: Vzdělávání pedagogických pracovníků v MŠ v oblasti matematické a čtenářské pregramotnosti, Inkluze, Integrace dvouletých dětí do dětského kolektivu (chůva), Specifika práce s dvouletými dětmi v MŠ, Prevence logopedických vad a komunikačních problémů u dětí, Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči. Na jednotlivé moduly jsou přihlášeny vybrané učitelky, pro rodiče pak budeme připravovat zajímavá témata vztahující se k dětem předškolního věku. Cílem našeho projektu je zvýšit profesní znalosti a dovednosti učitelek naší mateřské školy a provádět osvětu mezi rodiči.

 

 ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

"S VODOU A BEZ VODY"

V letošním školním roce, kdy se již třídění odpadu v mateřské škole stalo samozřejmostí, je záměrem rozvíjet environmentální projekt o další součást – ochranu vody na celém světě, vážit si jí a šetřit s ní tak, jak je v našich silách a možnostech, ovlivnit její šetření za  spolupráce dětí a jejich rodičů. 

Charakteristika a cíl projektu:

Projekt určený pro děti 3-7 let a jejich rodiče.

Cílem projektu není jen zprostředkování informací, ale i změna způsobu uvažování a cítění, jenž by dlouhodobě vedl k jednání dětí (lidí). Probouzet a posilovat v dětech harmonický vztah k prostředí, ke všemu živému a ostatním lidem. Učíme je vnímat v souvislostech, používat cit i rozum ve vzájemném souladu, chovat se odpovědně ke světu a být aktérem, nikoli jen pasivním konzumentem.

Zaměření tohoto projektu " S vodou a bez vody" je orientovat se na problematiku ochrany vody, na šetření s vodou, na problematiku nedostatku vody, vlivu člověka na čistotu vody ve vztahu k prostředí, pochopení propojenosti a svázanosti člověka s živou i neživou přírodou.

Ochrana vod začíná být tématem pro celý svět. Abychom dalším generacím předali co nejčistší a nejživější zdroje vody a řeky.

Voda je všude kolem nás, a proto ji často nevnímáme.To, jak je pro nás voda důležitá si mnohdy uvědomíme, až když otočíme vodovodním kohoutkem a ono se nic neděje, je podmínkou života na Zemi.

Dokonce i my, lidé, sestáváme ze 70% z vody. Tak, jako v našich tělech koluje krev, probíhá voda naší krajinou. Pokud se voda znečistí, dojde podobně jako při otravě krve k likvidaci vodního ekosystému, či okolních biotopů na vodě závislých. A je známo,že otrava krve může končit i smrtí. Se zvyšujícím se znečištěním planety a s nárůstem globálního oteplování si stále intenzivněji uvědomujeme, že zdroje pitné vody nejsou nevyčerpatelné a její zásoby se snižují.

 

Využíváním především situačního učení s prožitkem, klást důraz na to, aby se děti učily vlastní zkušeností – co si samy vyzkouší a „osahají“, a to v nich zanechá stopu pro jejich další život.

Důležitou složkou je zde proto i přímý kontakt s přírodou či přírodními materiály.

 

MŠ v této oblasti spolupracuje s organizacemi

-  IRIS Prostějov – ekologické sdružení se zaměřením na výukové programy MŠ

-  SUEZ – PAPÍR ZA PAPÍR – sběr starého papíru – ekologický projekt sdružení SUEZ Olomouc

-  FCC  - firma zabývající se nakládáním s odpady a poskytováním komunálních služeb – soutěž ve sběru starého papíru „PAN POPELA“

-  třídění v MŠ – hliník, CD, plastové PET vršky, nepoužitelné baterie

-  spolupráce MŠ se ZOO Kopeček u Olomouce – sponzorství – adopce Žirafa Rotschildova

 

Projekt otevřený po celý šk. rok, lze jej upravovat a vstupovat do něj podle aktuálních potřeb, požadavků, záměrů s předem vytyčeným cílem.

Odkazy k projektu:  

FCC ... www.asa-cz-cz                                       

SUES ...www.papírzapapír.cz                               

IRIS ... www.iris.cz                                          

ZOO Kopeček ...www.svaty-kopecek.cz      

 

Školní rok 2018/2019

Činnost s dětmi od 3 – 6 let 

Vzdělávací projekt „Co si tužky povídaly – Krok za krokem“ …

obsahuje vše, co má malý „kreslíř“ rád:

přitažlivé obrázky, humor, jednoduchý příběh plný napětí, chytlavou říkanku a poselství o hodnotě spolupráce a přátelství, které překonává všechny nesnáze.

Krok za krokem“ je pokračující činnost projektu grafomotoriky „Co si tužky povídaly“. Po nácviku konkrétních grafomotorických tvarů je dětem nabízena navazující činnost k podpoře rozvoje jemné motoriky, kreativity, zrakové paměti a představivosti. Děti kreslí celý obrázek pomocí jednoduchých slovních i názorných návodů, s říkankou či písničkou, pracují systematicky podle pokynů.

Před vlastním kreslením děti provádí různá uvolňovací cvičení, aby kresba byla plynulá a děti dokončily obrázek s úspěchem a radostí.

.